Благодарственные молитвы по святом причащении когда читаются

Привороты

ПО    СВЯТОМ  ПРИЧАЩЕНИИ

Сла́ва  Тебе́,
Бо́же.  Сла́ва  Тебе́,  Бо́же.
Сла́ва  Тебе́,  Бо́же.

Благодарю́  Тя,  Го́споди
Бо́же  мой,  яко  не  отри́нул  мя
еси́  гре́шнаго,  но  о́бщника  мя
бы́ти  святы́нь  Твои́х  сподо́бил
еси́.  Благодарю́  Тя,  я́ко
мене́  недосто́йнаго,  причасти́тися
пречи́стых  Твои́х  и  небе́сных
Даро́в  сподо́бил  еси́.  Но
Влады́ко  Человеколю́бче,  нас  ра́ди
уме́рый  же  и  воскресы́й,  и
дарова́вый  нам  стра́шная  сия́  и
животворя́щая  Та́инства,  во  благодея́ние
и  освяще́ние  душ  и  теле́с
на́ших,  даждь  бы́ти  сим  и  мне
во  исцеле́ние  души́  же  и
те́ла,  во  отгна́ние  вся́каго
сопроти́внаго,  в  просвеще́ние  о́чию
се́рдца  моего́,  в  мир  душе́вных
мои́х  сил,  в  ве́ру  непосты́дну,
в  любо́вь  нелицеме́рну,  во
исполне́ние  прему́дрости,  в  соблюде́ние
за́поведей  Твои́х,  в  приложе́ние
Боже́ственныя  Твоея́  благода́ти,  и
Твоего́  Ца́рствия  присвое́ние,  да
во  святы́ни  Твое́й  те́ми
сохраня́емь,  Твою́  благода́ть
помина́ю  всегда́,  и  не  ктому́
себе́  живу́,  но  Тебе́,
на́шему  Влады́це  и  Благоде́телю;

и
та́ко  сего́  жития́  изше́д  о
наде́жди  живота́  ве́чнаго,  в
присносу́щный  дости́гну  поко́й,
иде́же  пра́зднующих  глас  непреста́нный,
и  безконе́чная  сла́дость  зря́щих
Твоего́  лица́  добро́ту
неизрече́нную.  Ты  бо  еси́
и́стинное  жела́ние,  и  неизрече́нное
весе́лие  лю́бящих  Тя,  Христе́
Бо́же  наш,  и  Тя  пое́т  вся
тварь  во  ве́ки.  Аминь.

Влады́ко  Христе́
Бо́же,  Царю́  веко́в  и
Соде́телю  всех,  благодарю́  Тя  о
всех,  я́же  ми  еси́  по́дал
благи́х,  и  о  причаще́нии
пречи́стых  и  животворя́щих  Твои́х
Та́инств.  Молю́  у́бо  Тя,
Бла́же  и  Человеколю́бче:  сохрани́
мя  под  кро́вом  Твои́м,  и  в
се́ни  крилу́  Твое́ю.

И
да́руй  ми  чи́стою  со́вестию,
да́же  до  после́дняго  моего́
издыха́ния,  досто́йно  причаща́тися
Святы́нь  Твои́х,  во  оставле́ние
грехо́в  и  в  жизнь  ве́чную.  Ты
бо  еси́  Хлеб  живо́тный,  исто́чник
святы́ни,  пода́тель  благи́х,  и
Тебе́  сла́ву  возсыла́ем,  со
Отце́м  и  Святы́м  Ду́хом,
ны́не  и  при́сно,  и  во  ве́ки
веко́в.  Ами́нь.

Да́вый  пи́щу  мне  плоть
Твою́  во́лею,  огнь  сый  и
опаля́яй  недосто́йныя,  да  не
опали́ши  мене́,  Соде́телю  мой;
па́че  же  пройди́  во  у́ды
моя́,  во  вся  соста́вы,  во
утро́бу,  в  се́рдце.  Попали́
те́рние  всех  мои́х  прегреше́ний.
Ду́шу  очи́сти,  освяти́
помышле́ния.

См. также:   Наколка бабочка: что значит

Соста́вы  утверди́  с
костьми́  вку́пе.  Чувств  просвети́
просту́ю  пятери́цу.  Всего́  мя
спригвозди́  стра́ху  Твоему́.
При́сно  покры́й,  соблюди́  же,  и
сохрани́  мя  от  вся́каго  де́ла
и  сло́ва  душетле́ннаго.  Очи́сти,  и
омы́й,  и  украси́  мя:  удобри́,
вразуми́,  и  просвети́  мя.

Благодарственные молитвы по святом причащении когда читаются

Покажи́
мя  Твое́  селе́ние  еди́наго
Ду́ха,  и  не  ктому́  селе́ние
греха́.  Да  я́ко  Твоего́
до́му  вхо́дом  причаще́ния,  я́ко
огня́  мене́  бежи́т  всяк
злоде́й,  вся́ка  страсть.  Моли́твенники
Тебе́  приношу́  вся  святы́я,
чинонача́лия  же  безпло́тных,  Предте́чу
Твоего́,  прему́дрыя  апо́столы,  к
сим  же  Твою́  нескве́рную,  чи́стую
Ма́терь,  и́хже  мольбы́,
Благоутро́бне,  приими́,  Христе́  мой,
и  сы́ном  све́та  соде́лай
Твоего́  служи́теля.

Молитва  4-я

Те́ло  Твое́
Святое́,  Го́споди  Иису́се  Христе́
Бо́же  наш,  да  бу́дет  ми  в
живо́т  ве́чный,  и  Кровь  Твоя
Честна́я  во  оставле́ние  грехо́в:
бу́ди  же  ми  благодаре́ние  сие́
в  ра́дость,  здра́вие  и  весе́лие;
в  стра́шное  же  и  второ́е
прише́ствие  Твое́  сподо́би  мя,
гре́шнаго,  ста́ти  одесну́ю  сла́вы
Твоея́,  моли́твами  Пречи́стыя
Твоея́  Ма́тери,  и  всех  святы́х.

Пресвята́я  Влады́чице
Богоро́дице,  све́те  помраче́нныя
моея́  души́,  наде́ждо,  покро́ве,
прибе́жище,  утеше́ние,  ра́дование
мое́,  благодарю́  Тя,  я́ко
сподо́била  мя  еси́  недосто́йнаго,
прича́стника  бы́ти  Пречи́стаго
Те́ла,  и  Честны́я  Кро́ве
Сы́на  Твоего́.

Но  ро́ждшая
и́стинный  Свет,  просвети́  моя́
у́мныя  о́чи  се́рдца;  Я́же
исто́чник  безсме́ртия  ро́ждшая,
оживотвори́  мя  умерщвле́ннаго  грехо́м;
Я́же  ми́лостиваго  Бо́га
любоблагоутро́бная  Ма́ти,  поми́луй  мя,
и  даждь  ми  умиле́ние,  и
сокруше́ние  в  се́рдце  мое́м,  и
смире́ние  в  мы́слех  мои́х,  и
воззва́ние  в  плене́ниих  помышле́ний
мои́х;

и  сподо́би  мя  до
после́дняго  издыха́ния,  неосужде́нно
приима́ти  Пречи́стых  Та́ин
освяще́ние  во  исцеле́ние  же  души́
и  те́ла.  И  пода́ждь  ми
сле́зы  покая́ния  и  испове́дания,
во  е́же  пе́ти  и  сла́вити  Тя
во  вся  дни  живота́  моего́,
я́ко  благослове́нна  и  препросла́вленна
еси́  во  ве́ки.  Ами́нь.

Ны́не  отпуща́еши
раба́  Твоего́,  Влады́ко,  по
глаго́лу  Твоему́  с  ми́ром,
я́ко  ви́деста  о́чи  мои́
спасе́ние  Твое́,  е́же  еси́
угото́вал  пред  лице́м  всех  люде́й,
свет  во  открове́ние  язы́ков  и
сла́ву  люде́й  Твои́х  Изра́иля.

Уст  твои́х,  я́коже
све́тлость  огня́,  возсия́вши
благода́ть,  вселе́нную  просвети́;  не
сребролю́бия  ми́рови  сокро́вища
сниска́,  высоту́  нам  смиренному́дрия
показа́,  но  твои́ми  словесы́
наказу́я,  о́тче  Иоа́нне
Златоу́сте,  моли́  Сло́ва  Христа́
Бо́га  спасти́ся  душа́м  на́шим.

См. также:   Молитва на удачу – читать молитвы о работе и везении в делах

Кондак,  глас  6-й

Слава:  От  небе́с
прия́л  еси́  Боже́ственную
благода́ть,  и  твои́ми  устна́ми  вся
учи́ши  покланя́тися  в  Тро́ице
Еди́ному  Бо́гу,  Иоа́нне  Златоу́сте
всеблаже́нне,  преподо́бне,  досто́йно
хва́лим  тя:  еси́  бо  наста́вник,
я́ко  Боже́ственная  явля́я. 

Благодарственные молитвы по святом причащении когда читаются

И  ныне:  Предста́тельство
христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко
Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри
гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но
предвари́,  я́ко  Блага́я,  на
по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:
ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся
на  умоле́ние,  предста́тельствующи
при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.

[Если
литургии  святого  Василия  Великого  читай

Во  всю  зе́млю
изы́де  веща́ние  твое́,  я́ко
прие́мшую  сло́во  твое́,  и́мже
боголе́пно  научи́л  еси́,  естество́
су́щих  уясни́л  еси́,  челове́ческия
обы́чаи  украси́л  еси́,  ца́рское
свяще́ние,  о́тче  преподо́бне,
моли́  Христа́  Бо́га,  спасти́ся
душа́м  на́шим.

Кондак,  глас  4-й

Слава:  Яви́лся  еси́
основа́ние  непоколеби́мое  Це́ркве,
подая́  всем  некрадо́мое  госпо́дство
челове́ком,  запечатле́я  твои́ми
веле́ньми,  небоявле́нне  Васи́лие
преподо́бне.

И  ныне: Предста́тельство
христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко
Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри
гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но
предвари́,  я́ко  Блага́я,  на
по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:
ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся
на  умоле́ние,  предста́тельствующи
при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.

И́же  от  Бо́га
свы́ше  Боже́ственную  благода́ть
восприе́м,  сла́вне  Григо́рие,  и
Того́  си́лою  укрепля́емь,
ева́нгельски  ше́ствовати  изво́лил
еси́.  Отону́дуже  у  Христа́
возме́здие  трудо́в  прия́л  еси́,
всеблаже́нне:  Его́же  моли́,  да
спасе́т  ду́ши  на́ша.

Кондак,  глас  3-й

Слава:  Подобонача́льник
показа́лся  еси́  Нача́льника
па́стырем  Христа́,  и́ноков  чреды́,
о́тче  Григо́рие,  ко  огра́де
небе́сней  наставля́я,  и  отту́ду
научи́л  еси́  ста́до  Христо́во
за́поведем  Его́:  ны́не  же  с
ни́ми  ра́дуешися,  и  лику́еши  в
небе́сных  кро́вех.

И  ныне: Предста́тельство
христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко
Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри
гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но
предвари́,  я́ко  Блага́я,  на
по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:
ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся
на  умоле́ние,  предста́тельствующи
при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.]

Честне́йшую  Херуви́м  и
сла́внейшую  без  сравне́ния  Серафи́м,
без  истле́ния  Бо́га  Сло́ва
ро́ждшую,  су́щую  Богоро́дицу  Тя
велича́ем.

Слава,  и  ныне:  Го́споди,
поми́луй.  (Трижды)

Го́споди,  Иису́се
Христе́,  Сы́не  Бо́жий,  моли́твами
Пречи́стыя  Твоея́  Ма́тере,
преподо́бных  и  богоно́сных  оте́ц
на́ших  и  всех  святы́х  поми́луй
и  спаси́  нас,  я́ко  Благ  и
Человеколю́бец.  Ами́нь.

См. также:   Приснилось сбить человека: о чем предупреждает судьба?

После  причащения  да
пребывает  каждый  в  чистоте,  воздержании  и
немногословии,  чтобы  достойно  сохранить  в  себе
принятого  Христа.

Каждый христианин знает, когда проводится данное Таинство — оно проводится в конце Божественной Литургии ежедневно. Но перед прохождением данного Таинства нужно обязательно исповедоваться. После завершения ритуала для всех батюшка начинает читать на русском благодарственную молитву после Причастия.

Не редко бывает такое, что после окончания службы верующий, возвратившись домой сам берет в руки молитвослов и начинают дома перед образом Богоматери или Всевышнего читать прошения. Очень важно в такие минуты находится в полном покое.  Прошение после ритуала включает в себя сразу несколько молитв: Святого Василия Великого, молитва Симеона, короткое четвертое прошение, Богоматери. Заключающим прошением является именно благодарственное.

БЛОНДИНКА (обязательно прочтите до конца!)

Отец Виталий отчаянно сигналил вот уже минут 10. Ему нужно было срочно уезжать на собрание благочиния, а какой-то громадный черный джип надежно «запер» его машину на парковке около дома.
«Ну что за люди?! – мысленно возм�…

Read more

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СВЯЩЕННИК

Оные люди, особенно любящие, как любой СОБЕС, денежки в чужом кармане посчитать, не глядя в зеркало, спрашивают у меня и про часы Патриарха, и про жизнь клирошан, растягивая философски многозначительно, что «если бы да та…

Read more

СИЛА РОДИТЕЛЬСКОГО СЛОВА

Ругая ребенка (и взрослого!), то есть, более чем решительно и убежденно утверждая, что он (она): „лентяй“, „трус“, „бестолочь“, „идиот“, „подлец“, мы это ВНУШАЕМ. Если говорить: „Ничего из тебя не выйдет!“, „Ты соверше…

Read more

В какой очередности нужно читать

Очень важно чтобы все пять молитв были прочтены по правильной очередности. Это позволит:

  • правильно очистить душу от греховности,
  • усилит действие дальнейших прошений,
  • правильно выразить свою благодарность к святым.

Цикл прошений завершается обращением к Деве Марии. В нем оно является самым главным признаком праведности. Так как именно Богоматерь выполняет роль главной заступницы перед Всевышним.

Оцените статью
Астрология, эзотерика, сонник, гороскопы, гадания
Добавить комментарий